Bảng giá
Đầu tư để tăng hiệu quả công ty gấp 2 lần sau 3 quý
Chọn số lượng user
Miễn phí với doanh nghiệp dưới 15 user
Gói
Ưu đãi
Đơn giá / tháng
Tổng chi phí
1 tháng
Giảm 0%
4.000.000 đ /tháng
Tổng chi phí
4.000.000 đ
3 tháng
Giảm 0%
4.000.000 đ /tháng
Tổng chi phí
12.000.000 đ
6 tháng
Giảm 10%
3.600.000 đ /tháng
Tổng chi phí
21.600.000 đ
12 tháng
Giảm 35%
2.600.000 đ /tháng
Tổng chi phí
31.200.000 đ
Miễn phí đối với: Tổ chức từ thiện & Tổ chức giáo dục
Truy cập tài nguyên miễn phí